بسته های جلد کتب درسی

بسته هایی برای آماده سازی و جلد کردن آسان کتاب های درسی

فیلترهای فعال

بسته جلد متوسطه 3

قیمت 50,730 تومان قیمت عادی 53,400 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای جلد کردن کتب درسی و دفاتر منگنه ای و ته چسبی به کمک جلد چسبی و بدون نیاز به چسب نواری مناسب مقاطع متوسطه بوده...

بسته جلد ابتدایی 2

قیمت 47,310 تومان قیمت عادی 49,800 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای جلد کردن کتب درسی و دفاتر منگنه ای و ته چسبی مناسب برای مقاطع ابتدایی بوده و حدودا می توان 18 کتاب و دفتر را...

بسته جلد ابتدایی 3

قیمت 37,430 تومان قیمت عادی 39,400 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای جلد کردن کتب درسی و دفاتر منگنه ای و ته چسبی به کمک جلد چسبی و بدون نیاز به چسب نواری مناسب مقاطع ابتدایی...

بسته جلد ابتدایی 1

قیمت 11,305 تومان قیمت عادی 11,900 تومان ‎−5%

این بسته شامل وسایل مورد نیاز برای جلد کردن کتب درسی و دفاتر منگنه ای و ته چسبی مناسب برای مقاطع ابتدایی بوده و حدودا می توان 12 کتاب و دفتر را...